4.5/5 uit 64 reviews

Privacy disclaimer

Copyright 2024,

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van o2Factoring.

Privacyverklaring o2Factoring

01-04-2020 versie 2

______________________________________________________________________

o2Factoring hecht veel waarde aan de privacy van haar (potentiele) klanten, medewerkers en andere gebruikers. De omgang met privacy stemt dan ook overeen met de nationale wetgeving betreffende gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens o2Factoring verwerkt en beschermt, maar ook waarom wij deze gegevens verzamelen.

Mocht deze verklaring toch vragen bij u oproepen, dan kunt u contact opnemen via:

O2Factoring
Oostplein 416
3061 CH Rotterdam
Telefoon: +31 10 2262185
E-mail: Pieter@o2factoring.nl

O2Factoring is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat o2Factoring beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met wel doel dit gebeurt en op welke manier.

O2Factoring is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door o2Factoring voor verschillende doeleinden verwerkt. O2Factoring moet voor elke verwerking een grondslag hebben. Zonder grondslag is het verweken van persoonsgegevens onrechtmatig.

O2Factoring verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen identificeren;
– om te kunnen beoordelen of onze dienstverlening plaats kan vinden;
– het aansluiten van jou als klant op ons factoringplatform;
– afhandelen van offerte aanvragen;
– je kunt een eigen account aanmaken zodat je toegang hebt tot jouw persoonlijke omgeving;
– contact opnemen nadat je een contactverzoek achter hebt gelaten op onze website of om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– informeren over onze dienstverlening middels een nieuwsbrief;

- het optimaliseren van advertentiemogelijkheden;

– voldoen aan wet- en regelgeving welke van toepassing is op o2Factoring.

Persoonsgegevens worden door o2Factoring verwerkt op basis van een wettelijke grondslag:
– Om de overeenkomst tot uitvoering te kunnen brengen;
– Op basis van wettelijke vereisten
– Uw toestemming

O2Factoring verzamelt verschillende persoonsgegevens, waaronder ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de uiteindelijke overeenkomst (dienstverlening) tot stand te brengen. Verderop in deze verklaring lichten wij precies toe welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Door het invullen van het contactformulier op onze website of het indienen van uw aanvraag op andere wijze geeft u o2Factoring toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer o2Factoring uw gegevens op basis van toestemming verwerkt, kunt u deze toestemming ten aller tijden intrekken. U kunt uw verzoek indienen via pieter@o2factoring.nl.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

O2Factoring verzamelt uw gegevens op verschillende momenten:
• Op het moment dat u onze website bezoekt en daar gegevens invult of achterlaat via het contactformulier;
• op het moment dat u onze whitepaper wil downloaden;
• op het moment dat beoordeeld wordt of onze dienstverlening tot stand kan komen;
• op het moment dat een kredietwaardigheidscheck wordt uitgevoerd;
• op het moment dat de overeenkomst afgesloten wordt en u aangesloten wordt op ons factoringsplatform;
• wanneer er een eigen portaal op ons platform voor u wordt ingericht;
• het versturen van een nieuwsbrief;

• voor het optimaliseren van advertentiemogelijkheden.

Waarom wordt een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd?

Bij O2Factoring is het in kaart brengen van de financiële positie van onze klant en debiteuren van onze klanten, van cruciaal belang voor het slagen van de bedrijfsvoering. Om dit mogelijk te maken en betrokken partijen te beschermen tegen misbruik, laten we de kredietwaardigheid van potentiele klanten, klanten en debiteuren toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan 2 kredietwaardigheidsbeoordelaar ( Experian, EDR* en Focum), die deze gegevens alleen voor dit doel mogen gebruiken.

*EDR
“Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.....”

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij veel (financiële) instellingen is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Ook o2Factoring maakt gebruik van systemen die een geautomatiseerd besluit kunnen nemen. Denk hierbij aan Creditsafe, Focum en Experian (toepassing welke gebruikt worden bij kredietwaardigheidschecks). Echter wordt er niet alleen op basis van deze systemen een besluit genomen, er is altijd sprake van de tussenkomst van een mens. Wel kan het zijn dat op basis van de uitkomsten een medewerker van o2Factoring het besluit neemt om geen dienstverlening tot stand te brengen.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. De persoonsgegevens welke wij verzamelen zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening.

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN-nummer
• Rekeningafschriften
• Identificatiegegevens
• Locatiegegevens
• Overige informatie die je actief aan ons verstrekt om de dienstverlening tot uitvoering te kunnen brengen.

Beveiliging persoonsgegevens

O2Factoring zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met partijen welke een gerechtvaardigd belang hebben tot inzage van uw gegevens. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden van o2Factoring, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing. Daarnaast zullen persoonsgegevens niet buiten de EER verwerkt worden, mits er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijn persoonsgegevens

O2Factoring bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Gebruik van cookies

O2Factoring plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast zijn er cookies waarvan het effect minder direct zichtbaar is, zoals Google Analytics cookies. We gebruiken geanonimiseerde gegevens voor het verbeteren van de website beleving. Zonder deze gegevens kunnen wij onze website niet verbeteren.

Cookies die geplaatst worden voor analytische doeleinden of voor advertenties worden ook wel de ‘third party cookies’ genoemd. Ze worden niet door onszelf geplaatst, maar door de partners waar wij mee samenwerken. Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze uitzetten via uw eigen browser.

Welke cookies gebruiken wij?

In het kort een overzicht van de cookies die wij plaatsen.

Analytische cookies
Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s zij bekijken. Google Analytics plaatst hiervoor cookies. Deze geanonimiseerde informatie gebruiken wij om onze service te verbeteren.

Functionele cookies
Met behulp van deze cookies herkennen wij uw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor u de juiste ervaring opleveren.

Cookies weigeren via uw browserinstellingen
Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kunt u doen via de optie ‘instellingen’ van uw internetbrowser.

Let op: bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Social media buttons

Op onze website staan buttons waarmee u webpagina’s kunt promoten (‘liken’) of delen (’tweeten’) op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Deze buttons werken met stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u meer weten over het privacy beleid van Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn, bekijk deze dan op hun eigen website. Op de website van bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Google+ kunt u de privacy-verklaringen lezen om te zien wat er met uw (persoons-) gegevens gebeurt.

Uw privacyrechten

In de AVG zijn een aantal rechten opgenomen waar u als betrokkene een beroep op kan doen.
Dit zijn de volgende rechten:

– Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u van ons kunt verlangen dat wij uw (digitale) gegevens overdragen naar een andere organisatie.
– Het recht op vergetelheid. U kunt van ons verlangen dat wij al uw gegevens verwijderen. Dit is echter alleen mogelijk indien wij uw gegevens niet langer meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.
– Het recht op inzage. U heeft het recht om in te zien welke gegevens wij van u verwerken.
– Het recht op rectificatie en aanvulling. U mag van ons verlangen dat gegevens welke wij van u verwerken en niet correct zijn wijzigen en/of aanvullen.
– Het recht op beperking van de verwerking. Indien wij gegevens van u verwerken welke niet correct zijn, niet noodzakelijk zijn of wij de gegevens niet meer nodig hebben kunt u aan ons vragen of wij stoppen met de verwerking.
– Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Indien wij gebruik maken een geautomatiseerde besluitvorming mag u van ons verlangen dat ook met een menselijk oog naar het genomen besluit wordt gekeken. Bij o2Factoring wordt géén gebruik gemaakt van louter geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
– Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien wij gegevens verwerken op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang mag u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het kan echter zijn dat het belang op grond waarvan wij uw gegevens verwerken zwaarder weegt dan uw belang.

Indien u wenst een beroep te doen op één van de bovenstaande rechten of u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan dient u contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: pieter@o2factoring.nl

Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de gelden wet- en regelgeving.

Naar aanleiding van uw e-mail zullen wij contact met u opnemen. Wij streven er naar uw verzoek binnen 1 maand uit te voeren, tenzij het gaat om een complex verzoek. Dan hanteren wij een doorlooptijd van 3 maanden. Wij zullen u hiervan wel binnen 1 maand op de hoogte stellen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 01-04-2020.

Contactgegevens

O2Factoring
Oostplein 416
3061 CH Rotterdam
Telefoon: +31 10 2262185
E-mail: Pieter@o2factoring.nl